Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών, είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου.
 
Αποτελείται από τα ιδρυτικά-τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ο αριθμός των οποίων στον παρόντα χρόνο (Μάιος-2017) ανέρχεται σε 426 άτομα.
 
Η Γ.Σ αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται, ή δεν έχει ανατεθεί από το νόμο, ή το καταστατικό, σε άλλο όργανό του.
 
Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται μεν στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του σωματείου, έχει όμως αχθεί στην κρίση της Γ.Σ. για λήψη οριστικής απόφασης.
 
Η Γ.Σ. ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό του σωματείου. Συνιστά ομάδες εργασίας, συμβούλια και επιτροπές.

Άρθρα - Απόψεις - Θέσεις

arthra

Μελέτες - Αναλύσεις

analysis

Περιοδικά - Έντυπα - Βιβλία - Παρουσιάσεις

magazines