ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο "3"  του Καταστατικού, σκοπός του συνδέσμου είναι: 

1.     H ενίσχυση της συναδελφικότητας των μελών του και η συλλογική προσφορά τους:

 

         α.     Προς την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.),

         β.     Προς την πατρίδα και τους εθνικούς σκοπούς,

         γ.      Προς το έθνος,

 

2.      Από τους σκοπούς του σωματείου αποκλείονται ιδιοτελείς επαγγελματικές, καθώς επίσης κομματικές δράσεις και επιδιώξεις.

 

3.      Από το γενικό σκοπό, απορρέουν οι επιμέρους σκοποί του σωματείου, η υλοποίηση των οποίων αποβλέπει στο ηθικό, πνευματικό, επιστημονικό-επαγγελματικό και κοινωνικό όφελος των μελών, ως αποτέλεσμα ικανοποίησης από την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, στην Π.Α. και στο έθνος. Οι επιμέρους αυτοί σκοποί είναι:

 

  α.     Σύσφιξη σχέσεων και δεσμών μεταξύ των μελών καθώς και μεταξύ των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών της Π.Α.

 

    β.         Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

 

    γ.         Προαγωγή του πολιτιστικού, επιστημονικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του σωματείου.

 

  δ.     Συνδρομή στην Π.Α. για την εμπέδωση, διασφάλιση και ανάδειξη της αριστείας, της αξιοκρατίας, των παραδόσεων και της έννοιας της τιμής και του καθήκοντος μεταξύ των Ικάρων, αλλά και όλων των στελεχών της Π.Α., καθώς και προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας ως και ανύψωση του ηθικού όλων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών της.

 

ε.    Προβολή του έργου, της ιστορίας και της παράδοσης της Σχολής Ικάρων (Σ.Ι.) και της Π.Α.

 

    στ.       Αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και της εμπειρίας των μελών, προς όφελος της Σ.Ι., της Π.Α. και του έθνους.

 

    ζ.         Επαγγελματική εκπροσώπηση και υποστήριξη όλων των ειδικοτήτων που αποφοιτούν από τη Σ.Ι., σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως και τη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης, σε θέματα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και κατοχύρωσης της εκ της Π.Α. αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

    η.         Συνεργασία με άλλα σωματεία, συλλόγους, ενώσεις κλπ, νομικά και φυσικά πρόσωπα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, προς εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

   

    θ.         Συγκρότηση ομάδων και επιτροπών, για την προαγωγή του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του σωματείου.

   ι.         Διεξαγωγή Αεροπορικού Συνεδρίου (Α.Σ.) ως κορυφαίας δραστηριότητας του σωματείου όπως και οργάνωση άλλων εκδηλώσεων, δια των οποίων αναπτύσσονται θέματα, αναλύονται ζητήματα και διαμορφώνονται προτάσεις προς φορείς του κράτους και της Π.Α., βασισμένες στην εμπειρία και στις επαγγελματικές γνώσεις των μελών, καθώς και στις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αναλύσεις της περιοχής ενδιαφέροντος.

 

    ια.        Απόδοση τιμών στους πεσόντες στρατιωτικούς για την πατρίδα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

 

  ιβ.    Έκδοση βιβλίων, εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, δημοσίευση άρθρων σχετικών με τα παραπάνω περιγραφόμενα αντικείμενα δράσης του σωματείου, στον εγχώριο άλλα και διεθνή τύπο, για την στήριξη και παραπέρα ανάπτυξη των σκοπών του.

 

Άρθρα - Απόψεις - Θέσεις

arthra

Μελέτες - Αναλύσεις

analysis

Περιοδικά - Έντυπα - Βιβλία - Παρουσιάσεις

magazines